Vacatures
Management Assistent
Gevelreiniger/Glazenwasser

Activiteit:
Onderhoud Rijksmonumenten
Locatie:
Den Haag

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NESTAAN GEVELONDERHOUD B.V.

Versie november 2013

Artikel 1 Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten voor gevelonderhoudswerk, schilderwerk, reinigingswerk en aanverwante werkzaamheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en maken deel uit van de overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.2 Het aanbod van de opdrachtnemer geeft inzicht in de prijs c.q. de prijsvorming die wordt gehanteerd, zoals vaste prijs, richtprijs of regie.
  Vaste prijs : een vast bedrag waarvoor het omschreven werk zal worden verricht.
  Richtprijs : een redelijke schatting aan de hand van tarieven en werkzaamheden en leveranties.
  Regie : uur prijs en materiaalkosten.
 • 1.3 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk overeengekomen worden.

Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomsten

 • 2.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de opdrachtgever van de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en bevestiging door de opdrachtgever en opdrachtnemer. Zowel de offerte als de aanvaarding c.q. bevestiging geschieden schriftelijk.
 • 2.2 Iedere offerte is vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Opdrachtnemer kan een vrijblijvende offerte binnen 8 werkdagen herroepen.
 • 2.3 Bij de offerte gevoegde tekeningen en andere gegevens omtrent de werkzaamheden blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen niet worden gekopieerd en aan derden worden verstrekt, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer. Zij zullen onverwijld aan opdrachtnemer worden geretourneerd op diens eerste verzoek.

Artikel 3 Prijs en Betaling

 • 3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.
 • 3.2 Tussentijdse prijswijzigingen zullen slechts doorberekend worden indien deze plaatsvinden bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden. Zulks kan geschieden voor alle prijsbepalende factoren, ook indien te voorzien.
 • 3.3 Werkzaamheden en leveranties kunnen in delen of in termijnen worden gefactureerd.
 • 3.4 Betaling van facturen dient binnen vier weken na datum te geschieden bij gebreke waarvan opdrachtnemer na ingebrekestelling van de opdrachtgever gerechtigd is de werkzaamheden te staken, tenzij opdrachtgever alsnog binnen 7 dagen na ingebrekestelling tot betaling overgaat.
 • 3.5 Opdrachtgever is bij te late betaling gehouden aan gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, schade en de wettelijke rente te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de totaal verschuldigde som.

Artikel 4 Zekerheidsstelling

 • 4.1 De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zekerheidsstelling te vragen voor het nakomen door opdrachtgever van de betalingsverplichtingen.
 • 4.2 Bij kredietverlening door opdrachtnemer aan opdrachtgever zal deze zekerheidsstelling geschieden in de vorm van een bankgarantie, volgens een door opdrachtnemer goed te keuren formulier.
 • 4.3 Indien opdrachtgever weigert de verlangde zekerheid te stellen of de zekerheidsstelling achterwege laat, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, het geleverde terug te nemen en de reeds gemaakte kosten terug te vorderen.

Artikel 5 Retentierecht

 • 5.1 Totdat aan alle financiële verplichtingen is voldaan blijven de geleverde zaken eigendom van opdrachtnemer en is opdrachtgever niet gerechtigd deze zaken te vervreemden, te bezwaren, te verhuren, te verpanden of aan derden in bruikleen te geven, onder welke benaming dan ook.
 • 5.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, zaken van opdrachtgever onder zich te houden en/of de afgifte van de zaken op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.
 • 5.3 Zolang de zaken niet volledig betaald zijn is de opdrachtgever verplicht de geleverde zaken op eigen kosten te verzekeren tegen brand, ontploffing, waterschade, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico. Op eerste verzoek zal opdrachtgever inzage verschaffen in de verzekeringspolis.

Artikel 6 Niet-nakoming, faillissement

 • 6.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen uit overeenkomst is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 • 6.2 In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever zal de overeenkomst van rechtswege eindigen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en verzekering

 • 7.1 De opdrachtgever is gehouden de objecten waarop de opdracht betrekking heeft te verzekeren tegen brand- en stormschade. De opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal, vervuiling, brand of beschadiging van zaken, gereedschappen en/of materialen van opdrachtnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.
 • 7.2 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan het object waarop de opdracht betrekking heeft en aan andere objecten en eigendommen van opdrachtgever voor zover deze in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden is veroorzaakt en deze te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer of van degenen voor wie hij verantwoordelijk is en voor zover redelijkerwijze aan hem toe te rekenen is.
 • 7.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan kabels, buizen en leidingen indien en voor zover de hem door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens over de ligging daarvan onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk indien de ligging of aanwezigheid daarvan niet door de opdrachtgever aan hem is medegedeeld.
 • 7.4 In het geval opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd voor een ondeugdelijke ondergrond waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd en opdrachtgever desalniettemin uitvoering van de werkzaamheden verlangt, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de resultaten van de werkzaamheden, welke daardoor aangetast worden.
 • 7.5 Breuk of beschadiging van glas nadat dit door de opdrachtnemer is geplaatst, komt voor rekening van de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
 • 7.6 Indien de materialen voor het werk door de opdrachtgever worden geleverd of het gebruik daarvan wordt bedongen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gebreken van deze materialen.
 • 7.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of gevolg-schade.
 • 7.8 Het schadebedrag waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, bedraagt maximaal het bedrag waarvoor de werkzaamheden zijn of zouden zijn uitgevoerd c.q. waarvoor deze zijn aangenomen.

Artikel 8 Overmacht

 • 8.1 In geval van overmacht is zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de verplichtingen uit overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de overmachtssituatie langer duurt dan drie maanden.
 • 8.2 Zowel in geval van ontbinding als in geval van opschorting als gevolg van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd betaling te verlangen voor de reeds aangevoerde- of ingekochte materialen (al dan niet verwerkt) en de reeds verrichte werkzaamheden en al datgene waartoe opdrachtnemer zich jegens derden reeds verplicht heeft.

Artikel 9 Wijzigingen / meer- en minderwerk

 • 9.1 Opdrachtgever heeft het recht wijzigingen in de werkzaamheden te verlangen. Opdrachtnemer is gehouden deze wijzigingen uit te voeren nadat deze de opdrachtgever heeft geïnformeerd over de eventuele extra kosten en/of de aanpassing van het tijdschema.
 • 9.2 Indien de wijziging consequenties heeft voor de overeengekomen prijs, zullen partijen in onderling overleg een aangepaste prijs voor de werkzaamheden overeenkomen.

Artikel 10 Voorzieningen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht

 • 10.1 In het kader van de opdracht zorgt de opdrachtgever dat de opdrachtnemer de beschikking heeft over:
  a. De voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of toewijzingen.
  b. Toegang tot gebouwen of terreinen waarin, waaraan of waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
  c. Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.
  d. Afzonderlijke afvalcontainers voor schadelijke stoffen, tenzij uitdrukkelijk is afgesproken dat de opdrachtnemer hiervoor zorgt.
  e. Aansluitmogelijkheid ten behoeve van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde elektriciteit, water, gas, perslucht, stroom en andere hulpmiddelen.
 • 10.2 De kosten van benodigde elektriciteit, gas, water, perslucht, stroom en dergelijke zijn voor rekening van de uitvoering van de opdrachtgever.
 • 10.3 De opdrachtgever zorgt dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gereed is, onder andere dat door hemzelf of door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervind. Indien echter toch vertraging ontstaat dient de opdrachtnemer daartoe tijdig geïnformeerd te worden.
 • 10.4 De leiding van het door de opdrachtnemer uit te voeren werk berust ten aanzien van de uitvoering bij de opdrachtnemer.

Artikel 11 Kwaliteit / Garantie

 • 11.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden uitvoeren volgens de overeengekomen (technische) specificaties en zorgt dat de door haar geleverde zaken of verrichtte diensten voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals vastgesteld in haar kwaliteitssysteem.
 • 11.2 Gedurende de garantieperiode van zes (6) maanden na de eindoplevering van het werk is opdrachtnemer gehouden gebreken en/of afwijkingen te herstellen, dan wel die handelingen te verrichten die in een eventuele aanvullende garantieovereenkomst zijn vastgelegd.

Artikel 12 Keuring, afnameprocedure en oplevering

 • 12.1 Opdrachtgever heeft het recht het werk zowel tussentijds als bij oplevering te keuren. Indien opdrachtgever het werk (gedeeltelijk) afkeurt, dient zij opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen. Keuring geschiedt volgens bij de offerte vermelde normen. Deze wordt vastgelegd in een door Partijen overeengekomen gezamenlijk te onderteken protocol.
 • 12.2 Goedkeuring door opdrachtgever ontheft de opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, tenzij de overeengekomen garantieperiode reeds is verstreken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.
 • 12.3 In het geval het werk (gedeeltelijk) wordt afgekeurd, zal opdrachtnemer het werk in overeenstemming met de procedure daarvoor herstellen, vervangen, of opnieuw uitgevoerd worden.
 • 12.4 Eerste oplevering van het werk vindt plaats na goedkeuring door de opdrachtgever. Eventuele kleine gebreken zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn. De opdrachtnemer is evenwel gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
 • 12.5 Eindoplevering vindt plaats nadat eventuele kleine gebreken door de opdrachtnemer zijn hersteld en de opdrachtgever het werk definitief heeft goedgekeurd. Daarvan worden een opleveringsverklaring door partijen gezamenlijk opgesteld en ondertekend.
 • 12.6 Oplevering kan worden uitgesteld door overmacht, zonder dat daarvoor de verplichtingen van opdrachtgever kunnen vervallen. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van de partijen onafhankelijke omstandigheden, welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst belemmeren.

Artikel 13 Diversen

 • 13.1 Bij verkoop van het object waarin of waaraan door de opdrachtnemer werkzaamheden dienen te worden verricht is de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen.
 • 13.2 De in het vorige lid genoemde verplichting geldt ook in geval van verkoop van het object na gereed komen van de werkzaamheden in het geval geen volledige betaling ter zake heeft plaatsgevonden.
 • 13.3 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 • 14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele andere Algemene Voorwaarden dan deze zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover door opdrachtnemer aanvaard.
 • 14.2 Alle geschillen welke tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, naar aanleiding van de overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Nestaan Gevelonderhoud BV

Slabbecoornweg 31 - 33
4691 RZ Tholen
Nederland

Tel: +31 166 605 605
Fax: +31 166 603 450
E-mail: info@nestaan.nl
Contact